25 mars 2020

Easel hat card

A Hat Card
I've seen them everywhere so, I just had to try to make one!

-------

Ett Hatt Kort
Jag har sett dom överallt så, jag måste ju göra ett!
This is what I used/det här använde jag:Dies:


This is how I made this card/så här gjorde jag kortet:

PS. I made the tutorial in white because it's easier to see than in black.
Jag gjorde beskrivningen i vitt för det är enklare att se än i svart.


Use the smallest of the circle dies. 
Cut a strip of cardstock measuring: 23 x 5 cm.
Score the strip at: 1,2 cm & 3,8 cm

-----

 Använd den minsta cirkeldiesen.
Skär en remsa av cardstock: 23 x 5 cm.
Biga remsan på: 1,2 cm & 3,8 cm
Cut the strip at both sides from bottom up to the score line to make tiny tabs.
And attach the strip to the circle (the tabs will wrap around each other)
Do this all around, you might have to cut off a cm or 2 in the end.

-----

Klipp upp på båda sidorna nerifrån och upp till den bigade linjen för att göra små flikar.
Fäst remsan på cirkeln, flikarna kommer ligga omlott.
Gör detta runt hela cirkeln, du kanske måste klippa bort nån cm eller två i slutet.
This is how it should look/så här ska den se ut:
I decorated with Gummiapans paper

The top of the hat: the smallest circle
The strip: approximately  21 x 2,4 cm 
Then the middle of the circle die to attach the hat on.

-----

Jag dekorerade med Gummiapans papper

Toppen av hatten: den minsta cirkel diesen
En remsa: ca  21 x 2,4 cm 
Sen den mittersta cirkel diesen, för att fästa hatten på.

The hat is done, now how to make the card base
---
Hatten är klar och nu ska kortbasen göras


Cut a piece of cardstock at 28 x 14 cm, score at 14 cm. Fold so that you'll get a card
Then you take the biggest of the circle dies and place it as I show in the picture below. 
Run it through your machine and fold the upper circle in half ( it won't be exactly because the circle isn't whole)

-----

Skär ut cardstock 28 x 14 cm, biga på 14 cm. Vik så att du får ett kort.
Sen tar du den största cirkel diesen och placerar den som jag visar i bilden nedan.
Stansa ut i maskinen och vik den övre cirkeln på hälften (det blir inte exakt för att cirkeln inte är hel)You need another of the big circle dies to put on the base

---
 Du behöver ytterligare en av de stora cirkeldiesen för att fäsa på basen.
Now it's time to attach the hat and decorate the card!

-----

Nu är det dax att fästa hatten och dekorera kortet!Good Luck with your hat card!

Lycka till med ditt hatt kort!

DT-Lena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar